Vilkår og betingelser

Innledning

     

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard  salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.  Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,  forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og  ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.  Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de  lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter  og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

      

    

1. Avtalen

     

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt  i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved  eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt  mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig  lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

      

    

2. Partene

     

Selger er Trollskjegg Bjotveit, Spelhaugen 12, 5147 Fyllingsdalen, kontakt@troll-skjegg.no, org.nr  917 068 461, og betegnes i det følgende som   selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

      

    

3. Pris

     

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale  prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og  tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har  informert om, skal kjøper ikke bære.

      

    

4. Avtaleinngåelse

     

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive-  eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i  nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller  burde ha innsett at det forelå en slik feil.

      

    

5. Betalingen

     

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan  selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir  belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved  forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på  minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

      

    

6. Levering

     

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal  selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager  etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med  mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

      

    

7. Risikoen for varen

     

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

      

    

8. Angrerett

     

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager  fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.  Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges  fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av  fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort  gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,  e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering  av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er  mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige  fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det  foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder  ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å  benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i  løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter  den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten  unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er  gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med  mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper  skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for  kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å  fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller  bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er  forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell  redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen  uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om  kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å  holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller  til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

      

    

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

     

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for  sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes  kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til  reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper  kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring  som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en  så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig  misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle  vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve  oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal  kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist  for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,  kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å  levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var  avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har  underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter  leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må  krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk  vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.  Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen  skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne  blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet  følgene av.

      

    

10. Mangel ved  varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

     

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen  rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi  selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har  alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble  oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år  etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å  vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller  forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i  forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av  tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom  gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige  kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.  Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to  avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet  eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt  pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og  kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan  prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

      

    

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

     

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige  pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller  forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i  forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.  Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter  urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig  betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.  Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.  Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen  ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan  selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved  manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til  Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste  kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske   utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke  belastes kjøpere under 18  år.

      

    

12. Garanti

     

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen  rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig  lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens  rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9  og 10.

      

    

13. Personopplysninger

     

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er  selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i  tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de  personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne  gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger  vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal  få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

      

    

14. Konfliktløsning

     

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og  10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom  dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for  mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å  inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et  annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.